سوابق کاری و مسئولیت های اجرایی

شرکت بازرگانی رخ آرا

مشاور و مجری بازاریابی دیجیتال

شرکت بازرگانی ویمکس

مشاور و مجری بازاریابی دیجیتال

شرکت بازرگانی آهن توس آرون

مشاور و مجری بازاریابی دیجیتال

مجموعه بازرگانی قهوینو

مشاور و مجری بازاریابی دیجیتال

شرکت بازرگانی لیزر نقش جهان

مشاور و مجری بازاریابی دیجیتال

کارخانه موزائیک شاه محمدی

مشاور و مجری کسب و کار اینترنتی

شرکت مهندسی پیک الکترونیک

مشاور و مجری کسب و کار اینترنتی

کارخانه گز عسلک

مشاور و مجری کسب و کار اینترنتی

شرکت شهدینه گلها

مشاور و مجری کسب و کار اینترنتی

گروه مواد غذائی سرزمین

مشاور و مجری کسب و کار دیجیتال

شرکت بازرگانی کاظمی

مشاور و مجری طرح تجارت الکترونیک

گروه صادراتی جیمکس

مجری بازاریابی دیجیتال

آقای دکتر پیروز

مشاور کسب و کار الکترونیکی

هایپر مارکت موذنی

مشاور و مجری کسب و کار الکترونیکی

شرکت بازرگانی سنگ شجره

مشاور و مجری کسب و کار الکترونیکی